02436.658.037

Dịch vụ khác

Dịch vụ khác

Theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường, các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), trong đó có nhóm các dự án về xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng; về giao thông; năng lượng, phóng xạ; điện tử, viễn thông; một số dự án liên quan đến thủy lợi, sử dụng đất rừng, đất nông nghiệp; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; dầu khí; xử lý chất thải…

Chủ dự án có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện lập báo cáo ĐTM cho dự án đầu tư của mình. Báo cáo ĐTM phải liệt kê, mô tả chi tiết các hoạt động, hạng mục công trình của dự án có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường kèm theo quy mô về không gian, thời gian, khối lượng thi công, công nghệ vận hành của từng hạng mục công trình và của cả dự án. Đồng thời, đánh giá chung về hiện trạng môi trường nơi thực hiện dự án và vùng kế cận; mức độ nhạy cảm của môi trường; đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến các điều kiện tự nhiên, thành phần môi trường tự nhiên, sức khỏe cộng đồng và các yếu tố kinh tế – xã hội có liên quan….

Nội dung báo cáo bao gồm:

•    Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn;
•    Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH;
•    Khảo sát, thu mẫu, đo đạc và phân tích các mẫu không khí, mẫu nước, mẫu đất trong và xung quanh khu vực dự án;
•    Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án;
•    Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án;
•    Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh;
•    Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường>, xã hội, con người xung quanh khu vực thực hiện dự án;
•    Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án;
•    Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường;
•    Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án;
•    Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án;
•    Xây dựng chương trình giám sát môi trường;
•    Lập hội đồng thẩm định và phê duyệt báo cáo.

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư, tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, mua bất động sản, bán, chuyển nhượng, cho thuê nhằm mục đích sinh lời. 
Phạm vi hoạt động kinh doanh bất động sản bao gồm: 
•    Đầu tư tạo lập nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; 
•    Mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua;
•    Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại;
•    Đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất thuê để cho thuê đất đã có hạ tầng;
•    Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê, thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.

KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN

Kinh doanh dịch vụ bất động sản là hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, đánh giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản. 
Phạm vi hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm: 
•    Dịch vụ môi giới bất động sản; 
•    Dịch vụ đánh giá bất động sản;
•    Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản;
•    Dịch vụ tư vấn bất động sản;
•    Dịch vụ đấu giá bất động sản;
•    Dịch vụ quảng cáo bất động sản;
•    Dịch vụ quản lý bất động sản..

Thi công xây lắp công trình bao gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình có các nghĩa vụ sau đây:
•    Thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết;
•    Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và vệ sinh môi trường;
•    Có nhật ký thi công xây dựng công trình;
•    Kiểm định vật liệu, sản phẩm xây dựng;
•    Quản lý công nhân xây dựng trên công trường, bảo đảm an ninh, trật tự, không gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh;
•    Lập bản vẽ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình;
•    Bảo hành công trình;
•    Mua các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm;
•    Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không bảo đảm chất lượng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;
•    Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng công trình do mình đảm nhận;
•    Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.