02436.658.037

Tư vấn Kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng

Kiểm định, kiểm soát bảo đảm chất lượng công trình và cấu kiện, vật liệu xây dựng là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng; cấu kiện, vật liệu xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

Kiểm định chất lượng dầm, sàn bê tông ngoài hiện trường bằng súng bật nẩy

hình ảnh