02436.658.037

Tư vấn đấu thầu

Tư vấn đấu thầu

Cung cấp dịch vụ lập hồ sơ, yêu cầu hồ sơ mời thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, gói thầu xây lắp, gói thầu tổng thầu xây dựng, gói thầu tư vấn xây dựng:

•    Tư vấn quá trình mời thầu, tổ chức đấu thầu và xử lý những vấn đề phát sinh trong đấu thầu;
•    Tư vấn về việc lập và hoàn thiện thủ tục pháp lý trong quá trình đấu thầu;
•    Cam kết hồ sơ yêu cầu/ hồ sơ mời thầu đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, yêu cầu về mặt tài chính, thương mại theo yêu cầu của tổng gói thầu, tổng dự án;
•    Phân tích, đánh giá hồ sơ đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu/hồ sơ mời thầu?
•    Tư vấn thương thảo, hoàn thiện hợp đồng trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt;
•    Tất cả các tài liệu và thông tin liên quan đều được bảo mật theo quy định.