02436.658.037

Thí Nghiệm Cấp Phối Đất

Thí nghiệm cấp phối đất

Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 4447: 2012 Công tác đất thi công và nghiệm thu

Bằng đất sét đất pha cát, đất cát pha và cát không lẫn cuội sỏi đá tần suất lấy mẫu: 100-200m3/1 tổ

Đầm nền bằng cuội, sỏi, hoặc đất cát lẫn cuội sỏi: 200-400m3/1 tổ

Số lượng quy cách lấy: Mỗi tổ mẫu bằng phương pháp đào hố hoặc giao vòng,

Mỗi lớp đắp phải lấy một đợt mẫu thí nghiệm, Số lượng mẫu phải đủ đảm bảo tính khách quan và toàn diện của kết quả kiểm tra

Vị trí lấy mẫu: Phải phân bố đều trên bình độ, ở những chỗ đại diện, và những nơi đặc biệt quan trọng ( khe hốc công trình, nơi tiếp giáp, bộ phận chống thấm…). Lớp trên và lớp dưới phải xen kẽ nhau (theo bình đồ khối đắp). Đối với công trình đặc biệt có số lượng mẫu có thể nhiều hơn hoặc do thiết kế quy định.