02436.658.037

Thí nghiệm cấp phối đá dăm

thí nghiệm cấp phối đá dăm

Các nội dung thí nghiệm cấp phối đá dăm :
– Khối lượng riêng.
– Khối lượng thể tích xốp.
– Thành phần hạt.
– Tương quan dung trọng – độ ẩm.
– Chỉ số CBR.
– Độ hao mòn va đập Los Angeles Angeles.
– Hàm lượng hạt dẹt.
– Chỉ số dẻo.

Một số hình ảnh minh họa về thí nghiệm cấp phối đá dăm