02436.658.037

Sổ tay giám sát vật liệu xây dựng

Lời nói đầu

Tài liệu này đưa ra các nguyên tắc kiểm tra chất liệu vật liệu xây dựng nói chung và đề cập cụ thể tới trình tự và nội dung giám sát các loại vật liệu chính, thường sử dụng trong các công trình xây dựng như:

 1. Bê tông nặng thông thường (mác C10-40)
 2. Bê tông đặc biệt:
  – Loại mác cao (C50-60);
  – Bê tông chống thấm;
  – Bê tông chịu uốn;
  – Bê tông bơm;
  – Bê tông kéo dài thời gian ninh kết;
  – Bê tông cho kết cấu cần tháo đà giáo sớm.
 3. Khối xây thông thường;
 4. Vữa đặc biệt;
 5. Thép cốt bê tông;
 6. Ngói lợp, tấm hợp;
 7. Sơn, vôi.

Các chương của tài liệu

Chương I: Nguyên tắc chung để giám sát

1.1.Yêu cầu của người thiết kế
1.2.Tiêu chuẩn, quy phạm, tài liệu kỹ thuật
1.3.Yêu cầu riêng của chủ đầu tư

Chương II.:Giám sát chất lượng bê tông nặng thông thường (mác C10-40)

2.1.Các khái niệm cơ bản
2.2.Yêu cầu của thiết kế
2.3.Các tiêu chuẩn Việt nam về vật liệu bê tông
2.4.Trình tự và nội dung giám sát
2.4.1.Kiểm tra chất lượng vật liệu trước khi thi công
2.4.1.1.Kiểm tra vật liệu chế tạo bê tông
2.4.1.2.Kiểm tra thành phần bê tông thí nghiệm
2.4.2.Giám sát thi công
2.4.2.1.Giám sát trộn hỗn hợp bê tông
2.4.2.2.Giám sát vận chuyển hỗn hợp bê tông
2.4.2.3.Giám sát đổ, đầm bê tông kết cấu
2.4.2.4.Giám sát bảo dưỡng bê tông
2.4.2.5.Giám sát thí nghiệm thử độ sụt, lấy mẫu thử c-ờng độ
2.4.2.6Chấp nhận bê tông đã đổ
2.5.Nghiệm thu

Chương III. Bê tông đặc biệt

3.1.Bê tông cường độ cao (C50-80)
3.1.1.Kiểm tra trước khi thi công
3.1.2.Giám sát thi công
3.2.Bê tông chịu uốn
3.2.1.Kiểm tra trước khi thi công
3.2.2.Giám sát thi công
3.3.Bê tông chống thấm n-ớc
3.3.1.Kiểm tra vật liệu trước khi thi công
3.3.2.Giám sát thi công
3.4.Bê tông bơm
3.4.1.Kiểm tra vật liệu trước khi thi công
3.4.2.Giám sát thi công
3.5.Bê tông kéo dài thời gian ninh kết
3.5.1.Kiểm tra vật liệu trước khi thi công
3.5.2.Giám sát thi công
3.6.Bê tông tháo cốp pha, đà giáo sớm
3.6.1.Kiểm tra vật liệu trước khi thi công
3.6.2.Giám sát thi công

Chương IV. Khối xây

4.1.Thông tin cần biết
4.2.Các điều kiện tiên quyết để khối xây đạt chất lượng
4.3.Kiểm tra trước khi thi công
4.4.Giám sát thi công
4.5.Nghiệm thu

Chương V. Vữa đặc biệt

5.1.Vữa trát chống thấm
5.1.1.Kiểm tra trước khi thi công
5.1.2.Giám sát thi công
5.2.Vữa chèn không co
5.3.Vữa phun khô

Chương VI: Thép cốt bê tông

6.1.Thông tin cần biết
6.1.1.Phân loại
6.2.Thực tế thép cốt bê tông sử dụng ở Việt nam
6.3.Kiểm tra chất lượng

Chương VII: Ngói lợp, tấm lợp

7.1.Các thông tin cần biết
7.2.Kiểm tra chất lượng

Chương VII: Sơn – vôi

8.1.Các thông tin cần biết
8.2.Kiểm tra chất lượng