02436.658.037

Trách nhiệm của thành viên trong nhà thầu liên danh

Đây nữa.

Trách nhiệm của thành viên trong nhà thầu liên danh

Đối với trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh phải cử giám sát trưởng để xác nhận lên bản vẽ hoàn công theo công việc mà mình đảm nhận.

Độc giả Nguyễn Xuân Phương (Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi tham gia liên danh để giám sát thi công dự án gồm 2 gói thầu xây lắp, trong đó phân chia công việc giám sát như sau:

Công ty tôi là thành viên đứng đầu liên danh thực hiện giám sát thi công gói thầu xây lắp số 1 và cử người đảm nhận vị trí trưởng đoàn giám sát.

Thành viên liên danh đảm nhận việc giám sát thi công toàn bộ gói thầu xây lắp số 2 và cử người đảm nhận vị trí phó đoàn giám sát điều hành toàn bộ việc giám sát gói thầu xây lắp số 2.

Tôi muốn hỏi hỏi, phó đoàn giám sát trên ký bản vẽ hoàn công của gói thầu xây lắp số 2 có đúng không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 4, Điều 26 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng quy định, “tùy theo quy mô, tính chất, kỹ thuật của công trình, cơ cấu nhân sự của tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình bao gồm giám sát trưởng và các giám sát viên”.

Theo Khoản 2, Điều 11 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, “đối với trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện”.

Do vậy, đối với trường hợp đã nêu của ông Phương, từng thành viên liên danh phải cử giám sát trưởng để xác nhận lên bản vẽ hoàn công theo công việc mà mình đảm nhận.